En Sade Haliyle Yeni Anayasa (18 Madde)


Açıklama: 18 Maddeyi siz değerli okuyucular için özetleyip sadeleştirdik...
Kategori: TIŞTÊN DIN
Eklenme Tarihi: 04 Nisan 2017
Geçerli Tarih: 19 Ekim 2017, 02:55
Site: Wêje û Zimanê Kurdî / Kürt Dili ve Edebiyatı / Wêj
URL: http://www.kurtdiliedebiyati.com http://www.wejevan.com/haber/475-en-sade-haliyle-yeni-anayasa-18-madde.html


1. MADDE: Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

2. MADDE:Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacak (Ayrıca bakanlar dışardan atanacak, şuan hali hazırda 21 bakanlık bulunmaktadır. Başkan yardımcıları da dışardan atanabilecek.)

3. MADDE:Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilecek.

4. MADDE:TBMM seçimleri 4 yıldan tekrar, 5 yıla çıkacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.

5. MADDE:Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

6. MADDE:TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.

7. MADDE:Cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kaldıran ilga normunun, halk oylamasında kabulü akabinde yürürlüğe girmesi anında bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale gelecek.

8. MADDE:Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi verilecek.

9. MADDE:Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının 3/5 (360 m.v) gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.

10. MADDE: "cumhurbaşkanı yardımcılığı" makamı olacak.

11. MADDE:TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 (360) çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek.

12. MADDE:Cumhurbaşkanı; vatan veya cumhuriyete karşı, eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında (OHAL) ilan edebilecek.

13. MADDE:Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

14. MADDE:HSYK üyeleri Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından seçilecek.

15. MADDE:Bütçe kanununu Cumhurbaşkanı hazırlayıp meclise sunacak.

16. MADDE: Bazı maddeler ve kurumlar yeni sistemde uyum içinde çalışabilmesi için bazı ibareler değiştirilecek veya çıkarılacak.

17. MADDE: Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

18. MADDE: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

www.kurtdiliedebiyati.com